Adatvédelmi tájékoztató

Dr. Németh Zoltán László Ügyvédi Iroda adatkezelési tájékoztatója a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) alapján („Tájékoztató”).

1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK
Jelen Tájékoztatót a Dr. Németh Zoltán László Ügyvédi Iroda („Adatkezelő”) készítette és bocsátotta ki annak érdekében, hogy a lentebb részletezett adatkezelések kapcsán az érintetteket a GDPR 13. cikke alapján megfelelő módon tájékoztassa adataik kezeléséről és az őket az adatkezelés kapcsán megillető jogosítványokról.
Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezései szerint kezeli.

2. AZ ADATKEZELŐ ÉS KÉPVISELŐJÉNEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
A GDPR 4. cikkének 7. pontja alapján a tárgybeli adatkezelések vonatkozásában az Adatkezelő adatai:
Dr. Németh Zoltán László Ügyvédi Iroda
• postai cím: 1027 Budapest, Margit krt. 44. I. emelet 4.
• e-mail cím: zoltan.nemeth@drnemeth.net
• honlap cím: www.drnemeth.net;
• telefonszám: +36 1 2661694
• képviselő neve: dr. Németh Zoltán László
• képviselő elérhetőségei: +36 30 921-2575

3. AZ ADATVÉDELMI ILLETEKES NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
dr. Németh Zoltán László
• elérhetősége: 1027 Budapest, Margit krt. 44. I. emelet 4.
• e-mail cím: zoltan.nemeth@drnemeth.net

4. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, AZ ADATOK FORRÁSA
Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban érintett adatkezelések kapcsán az érintettek személyes adatait („Személyes Adatok”) az alábbi céllal és jogalap alapján kezeli:
4.1 Adatkezelési művelet
A Kapcsolattartáshoz és a Felek közötti ügylet teljesítéséhez szükséges adatok gyűjtése, kezelése
4.2 Adatkezelés célja
A személyes adatkezelés célja az érinettnek történő jogi tanácsadás teljesítése. Így különösen az Adatkezelő és a Partner közötti hatékony kapcsolattartás megvalósítása, az ügylethez kapcsolódó egyeztetések lebonyolítása, mely a jogi tanácsadás teljesítésének, esetleges módosításának elengedhetetlen részét képezi, ahhoz feltétlenül szükséges.
4.3 Kezelt adatok köre
Az Adatkezelő kizárólag az érintett kapcsolattartáshoz és a tárgybeli jogi tanácsadáshoz szükséges, kizárólag az érintett által rendelkezésre bocsátott személyes adatait kezeli, így legfeljebb az érintett nevét, telefonszámát és e-mail címét és az adott ügy (tényállás) vonatkozásában felmerülő legszükségesebb személyes adatokat.
4.4 Jogalap
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) b) pontja, azaz a Felek közötti „szerződés” teljesítése, illetve az Adatkezelő és az érintett közötti ügylet létrejötte előtt az érintett kérésére történő lépések, Adatkezelő általi megtétele.
4.5 Az adatok forrása
A Személyes adatok kizárólag beérkezhetnek az adott érintettől érkezhetnek.

5. AZ ADATOK CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI
A Tájékoztató 4. pontjában feltüntetett személyes adatok átadásra kerülnek az Adatkezelő megbízása alapján az adott ügylettel releváns szaktudással bíró, a jogi tanácsadást végző ügyvédeknek.
5.1. Adatfeldolgozók:
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy jelen tájékoztató kiadásának a pillanatában Adatkezelő nem alkalmaz a tárgybeli személyes adatok kezelés vonatkozásában adatfeldolgozót, azonban az adatfeldolgozói kör változhat. A mindenkori aktuális adatfeldolgozói lista az Adatkezelő honlapján lesz elérhető.
Adatkezelő a tárgybeli személyes adatok esetlegesen az alábbi harmadik fél részére továbbíthatja:
• hatóságok (pl: önkormányzat, rendőrség, fogyasztóvédelmi hatóság, adóhatóság, MEKH, építésügyi hatóságok stb.)
• bíróságok
• ügyészségek

6. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Az elektronikusan tárolt adatokhoz, iratokhoz kizárólag az illetékes és az ügyet ellátó ügyvédek férnek hozzá a jogi tanácsadás teljesítése érdekében (hozzáférési jogosultsági rendszer). A hozzáférési jogosultságok kiadása szabályozott és naplózott módon történik. A kiadott hozzáférések rendszeres időközönként felülvizsgálatra kerülnek.
Az Adatkezelő a részletes, belső adatbiztonsági intézkedéseket a vonatkozó szabvány (ISO 27001) alapján az ISMS (Információ Biztonság Irányítási Rendszer) működtetéséről szóló szabályzatában dolgozta ki.

7. AZ EURÓPAI UNIÓN / EURÓPAI GAZGASÁGI TÉRSÉGEN KÍVÜLRE VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS
Az Európai Unión / Európai Gazdasági Térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem történik.

8. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Az Adatkezelő a Személyes Adatokat a 4. pont szerinti adatkezelési cél fennállásáig, de legkésőbb:
Szerződésen alapuló adatkezelés esetén:
• a Jogviszonyhoz kapcsolódó követelések érvényesítésének megtörténtéig;
• a Jogviszonyhoz kapcsolódó követelések érvényesíthetőségének megszűnéséig.
A fentiekben meghatározott időtartam elteltét követően technikai okokból kifolyólag legkésőbb 25 napon belül az Adatkezelő a Személyes Adatokat törli.

9. ÉRINTETTI JOGOK
A Tájékoztatóban meghatározott Személyes Adatok kezelése kapcsán az érintett részére az alábbi jogokat biztosítjuk:
• Hozzáféréshez való jog;
• Tájékoztatáshoz való jog;
• Helyesbítéshez való jog;
• Törléshez való jog;
• Az adatkezelés korlátozásához való jog;
• Adathordozhatósághoz való jog;
Az alábbiakban az érintettek egyes jogai kerülnek részletezésre:
9.1. Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, az Adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.
9.2. Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén.
Amennyiben az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével.
Az érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely Személyes Adatában bekövetkezett változást az Adatkezelőnek írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt az Adatkezelőt ért kárért a mulasztó érintett felel.
9.3. Törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje az alábbi esetekben:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
Abban az esetben, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a Szemelyes Adatokat, vagyis azokat harmadik személyek részére továbbította, az érintett törléshez való jogának gyakorlása esetén az Adatkezelő megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassa azokat a további adatkezelőket, akik részére a Személyes Adatok továbbította, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
9.4. Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes;
• az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.
9.5. Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:
• az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és
• az adatkezelés automatizált módon történik.
Az érintett a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult az Adatkezelőhöz fordulni a
• Dr. Németh Zoltán László Ügyvédi Iroda (postai cím: 1027 Budapest, Margit krt. 44. I. emelet 4.) címen, továbbá az
• zoltan.nemeth@drnemeth.net e-mail címen keresztül.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást a kérelem folytán hozott intézkedésekről.

10. AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA
Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:
• postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
• cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
• telefonszám: +36 1 391 1400
• fax: +36 1 391 1410
• e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
• honlap: http://naih.hu

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül Ön jogosult Adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Társaság által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni a Társasággal szemben.

Dr. Németh Zoltán László Ügyvédi Iroda

Az Ügyvédi Iroda Szakterületei

Gazdasági büntetőjog
Gazdasági társaságok és civil szervezetek képviselete
Polgári peres képviselet
Közigazgatási jog
Sértetti képviselet ellátása
Ingatlanjog
Cégalapítás
Bejelentővédelem

Bejelentővédelem
  • Amennyiben a 2023. évi XXV. törvény
  • alapján az ügyvédi irodánkkal kapcsolatban bejelentést kíván tenni, úgy azt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján keresztül teheti meg.